Preskočiť na hlavný obsah

Stanovy
I.
Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je „Zelený kameň“ (ďalej len „združenie“) . Združenie je dobrovoľnou neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v článku II.
Sídlom združenia je Pichne 156, 069 01.
Združenie pôsobí na miestnej a regionálnej úrovni.


II.
Ciele a činnosť

Cieľom činnosti združenia je všestranne prispievať k rozvoju i ochrane prírody Slovenska, mikroregiónu Horný Zemplín a brániť prírodu a krajinu predovšetkým pohoria Vihorlat a jeho okolia. Tieto ciele dosahuje:

- ochranou a obnovou životného prostredia
- podporovaním ochrany a tvorby kultúrneho a prírodného dedičstva
- presadzovaním environmentálnej, sociálnej a ekonomickej spravodlivosť, rozvíjaním demokracie a otvorenej občianskej spoločnosti
- vytváraním podmienok pre podporu a rozvoj miestneho aktivizmu
- posilňovaním efektívnej účasti občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu 

Úlohou združenia je vytvárať možnosti podpory miestnych obyvateľov, propagovať a vzdelávať v týchto oblastiach:
- realizácia kurzov a kultúrnych podujatí zameraných na podporu ekologicky prospešných programov vhodných pre obce a rodiny
- znižovanie odpadov, recyklácia a opätovné využívanie odpadových materiálov
- tvorba programov pre sociálne odkázaných jednotlivcov a rodiny
- podpora a realizácia environmentálnej výchovy pre prácu s deťmi
- rozvoj tradičných remesiel, umenia a kultúry

Združenie zároveň vzniklo priamo za účelom ochrany životného prostredia pri plánovanej výstavbe Strediska zimných športov Biele Kamene podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Hlavným cieľom združenia v rámci procesu posudzovania uvedeného strediska zimných športov je zabrániť akémukoľvek odlesneniu a výrubu lesa v chránených územiach.
Formy napĺňania cieľov a úloh:
- vytvorenie komunitného centra a jeho sprístupnenie verejnosti pre rozvoj lokálnych aktivít
- vydavateľská a publikačná činnosť
- tvorba a rozširovanie informácií k danej problematike
- sprístupnenie informácií pre verejnosť vo forme knižnice a webovej stránky
- organizovanie diskusií, seminárov, workshopov, školení, výstav, prednášok
- organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, iných aktivít podľa konkrétnej situácie, požiadaviek a podmienok
- vstupovanie do konaní a rozhodovacích procesov, presadzovanie legislatívnych zmien
- prevádzkovanie vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských krátkodobých a dlhodobých aktivít v komunitnom centre a s tým spojené aktivity starostlivosti a rozvoja nehnuteľného majetku


Na dosiahnutie svojich cieľov združenie oslovuje, podporuje a aktivizuje občanov a občianske iniciatívy na miestnej a regionálnej úrovni. 


III.
Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi v združení môžu byť osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia s právami a povinnosťami členov.
Členstvo v združení vzniká vlastnoručným podpisom do knihy členov.
Členstvo v združení zaniká:
- vlastnoručným záznamom v knihe členov
- písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia
- vylúčením člena
- úmrtím člena
- zánikom združenia
O vylúčení člena rozhoduje rada.

IV.
Práva a povinnosti členov

Členovia podľa svojich schopností a možností podporujú ciele združenia a konajú v súlade so stanovami združenia.
Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia, spolupracovať so združením alebo sa aktívne podieľať na jeho činnosti a byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia.

V.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1. rada,
2. štatutárny orgán – predseda združenia,
3. revízna komisia.

VII.
Rada

Rada je najvyšším a zároveň riadiacim orgánom združenia. Členom rady sa môže stať iba člen združenia. Prvými členmi rady sa stali automaticky všetci členovia prípravného výboru združenia, ktorí sú zároveň prvými zakladajúcimi členmi združenia.
Rada rozhoduje o základných otázkach, najmä:
- určuje smerovanie a stratégiu združenia
- volí a odvoláva z pomedzi členov rady predsedu rady
- prijíma nových členov rady
- kontroluje činnosť predsedu rady
- vedie knihu členov združenia
- rozhoduje o vylúčení člena združenia, ktorý koná v rozpore so stanovami združenia
- schvaľuje zmeny stanov združenia a v prípade potreby aj vnútorné organizačné predpisy združenia
- rozhoduje o zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia
- ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia
Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady. Rada sa schádza podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne.
Rada si v prípade potreby môže vytvoriť poradný výbor. Poradný výbor má najmenej 3 členov, ktorí nemusia byť členmi združenia. Členstvo v poradnom výbore je dobrovoľné.


VIII.
Predseda združenia

Predseda združenia je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý je oprávnený konať v mene združenia.
Predseda združenia rozhoduje najmä o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou a fungovaním združenia, zvoláva zhromaždenie, pripravuje podklady pre radu, pripravuje ročnú správu o činnosti združenia a rozhoduje o otázkach, ktoré s činnosťou združenia súvisia a ktoré nepatria do kompetencií rady, najmä rozhoduje v občiansko – právnych a administratívnych vzťahoch organizácie.
Predsedu združenia volí a odvoláva rada trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov rady. Predseda združenia sa môže stať iba člen rady.

IX.
Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu.
Jej povinnosťou je:
• kontrolovať hospodárenie združenia, upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,
• kontrolovať aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
Revíznu komisiu volí a odvoláva rada združenia, nadpolovičnou väčšinou, má troch členov a členstvo v nej je nezlúčiteľné s členstvom v ďalších orgánoch združenia.


X.
Hospodárenie združenia

Združenie nie je založené za účelom dosahovania zisku, ale cieľov uvedených v čl. II. týchto stanov.
Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s
všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.
Majetok združenia tvoria :
- príspevky členov a verejnosti
- dotácie, granty, dary
- príjmy z vlastnej činnosti
- iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi
Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľa združenia, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.


XI.
Zánik združenia

Združenie zaniká zlúčením, alebo rozpustením na základe rozhodnutia rady trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov rady. Pri zániku združenia menuje rada likvidátora, ktorý vykonáva likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na organizáciu zriadenú na podobný účel , ktorj cieľom nie je dosahovanie zisku. Združenie sa môže zlúčiť iba s občianskym združením zriadeným na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku.


XII.
Záverečné ustanovenia

Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený radou na svojom zasadnutí dňa 5. septembra 2017 v Snine. Dňom schválenia týchto stanov strácajú platnosť stanovy občianskeho združenia Zelený kameň zaregistrované na MV SR dňa 3.2. 2005 (číslo spisu: VVS/1-900/90-25544), dodatok č.1, vzatý na vedomie 7.8. 2009 (číslo spisu VVS/1-900/90-25544-1) a dodatok č.2, vzatý na vedomie 18.2. 2015 (číslo spisu VVS/1-900/90-25544-2).


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pozývame vás na Jesenný kurz orezávania ovocných stromov.

Porúbske leto s deťmi

V Porúbke pri Humennom sme strávili Noc pod hviezdami.